آخرین اخبار

شنبه1400/12/14

11:25:5

130

خراسان جنوبی

استاندارد مهمان برنامه زنده تلویزیونی صبحانه

خراسان جنوبی / بیرجند / حضور محمد رضا مروی مقدم ،مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی در برنامه زنده تلویزیونی صبحانه با موضوع استاندارد