دسترسی سریع

1402/5/10 سه‌شنبه
1402/5/10 سه‌شنبه
1402/5/10 سه‌شنبه
1401/5/7 جمعه
معرفی مدیرکلنام و نام خانوادگی:
دکتر مهدی دستورانی

متولد:
1357

سوابق تحصیلی:

لیسانس علوم و مهندسی آب (دانشگاه دولتی بیرجند)
فوق لیسانس علوم و مهندسی آب (دانشگاه دولتی شیراز)
دکتری علوم و مهندسی آب (دانشگاه فردوسی مشهد)

سوابق اجرایی:

عضو هئیت علمی دانشگاه دولتی بیرجند (ازسال 1387)
سرپرست اداره کل استاندارد خراسان جنوبی (از 1401/9/27)
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی (از 1402/5/7)


شماره مستقیم دفتر:
32400484-
056


 
1395/8/8 شنبه