دسترسی سریع

1401/5/1 شنبه

نام و نام خانوادگی: فریده صادقی گیو

تحصیلات: 


سابقه خدمت:بیش از 27 سال

سوابق کاری:


فعالیتهای آموزشی و پژوهشی :


شماره مستقیم دفتر مدیرکل : 32400484-056