دسترسی سریع

1398/1/19 دوشنبه
 
عنوان خدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنمای استفاده از زیرخدمت اطلاعات تکمیلی زیرخدمت (شناسه زیرخدمت) لینک صفحه دریافت خدمات FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگویی
عنوان خدمت کلان (شناسه خدمت) عنوان زیرخدمت (شناسه زیرخدمت)
تدوين استاندارد ملي و مشارکت در
استانداردهاي بين المللي
(شناسه خدمت 10031455000)

1- مشارکت در تدوین استاندارد ملی
(10031455100)
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت ison.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات معاونت استانداردسازی و آموزش
(داخلی 123)
 2- مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
CODEX-IEC-ISO-OIML(10031455101)
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت csisd.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات معاونت استانداردسازی و آموزش
(داخلی 123)
 تایید صلاحیت شرکتها و کارشناسان استاندارد
(شناسه خدمت: 13011456000)
3- تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار استاندارد
(13011456100)
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت
 naci.inso.gov.ir
سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت (داخلی 133)
4- تایید صلاحیت شرکت های بازرسی استاندارد
(13011456101)
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت
 naci.inso.gov.ir
سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت (داخلی 133)
5- تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده استاندارد
(13011456102)
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت
 naci.inso.gov.ir
سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت (داخلی 133)
6- تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار
در حوزه استاندارد(13011456103)
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت
 naci.inso.gov.ir
سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات معاونت استانداردسازی و آموزش
(داخلی 123)
7- تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد
(13011456104)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت
 naci.inso.gov.ir
سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات معاونت استانداردسازی و آموزش
(داخلی 123)
8- تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در
واحدهای تولیدی(13011456105)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت
isom.inso.gov.ir
سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات معاونت استانداردسازی و آموزش
(داخلی 123)
9- تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده
سیستم های مدیرت محیط زیست (13011456106)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  naci.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 144)
10- تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده
سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی -
HAASP (13011456107)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  naci.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 152)
11- تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده
سیستم های مدیریت انرژی (13011456108)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  naci.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 144)
ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
(شناسه خدمت 13011458000)
 
 
 
12- صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی
مشمول استاندارد اجباری (13011458100) 
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  coc.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی 
(داخلی 119)
13- تعیین ماهیت کالاهای وارده/صادره اظهار شده
(13011458101)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  coc.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی 
(داخلی 119)
14- صدور کد استاندارد فرآورده های نفتی
(13031458102) 
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی 
(داخلی 119)
15- صدور تاییدیه های نوعی استاندارد -خودرو، موتورسیکلت،
تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی- (13031458103) 
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  coc.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد
(داخلی 144)
16- صدور گواهی ثبت کالا، برند و صادرکننده برتر 
(13011458104) 
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  coc.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
(داخلی 119)

 

نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا
(شناسه خدمت: 10031457000)
 

 17- صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد
کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد (10031457100)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 145)
18- تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد
کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد (10031457102)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  isom.inso.gov.ir
سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 145)
19- نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل
(10031457103)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 145)
20- نظارت بر ایمنی آسانسور
(10031457104)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت lift.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 144)
21- نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی
(10031457105)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت isad.inso.gov.ir  سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 144)
22- نظارت بر کیفیت دیگ های بخار
(10031457106) 
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 137)
23- نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه
سوخت گاز طبیعی CNG (10031457107)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت   cng.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 137)
24- نظارت بر کیفیت خدمات واحدهای انرژی
(10031457108)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 153)
25- نظارت بر کیفیت خدمات سردخانه
(10031457109)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 152)
26- نظارت بر کیفیت خودرو و نیرومحرکه
(10031457110)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 137)
27- صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد
(10031457111)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 145)
28- صدور پروانه های کاربرد نشان حلال
(10031457112)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 147)
ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی
(شناسه خدمت: 10031459000)

 
29- نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین -
باسکول همکف جاده ای (10031459100)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  nmci2.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 137)
30- علامت گذاری وسایل توزین و سنجش
(10031459101)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  nmci2.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 137)
31- ارائه گواهی اندازه شناسی نازل های جایگاه های
عرضه سوخت مایع (1003145902)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  nmci2.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 137)
32- نظارت بر وسایل توزین و سنجش - سبک
(1003145903)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  nmci2.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 137)
33- صدور گواهینامه کالیبراسیون
(1003145904)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت nmci2.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 137)
34- نظارت بر تصویب نمونه نوعی باسکول
(1003145905)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  nmci2.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
(داخلی 137)
ترویج و فرهنگ سازی استاندارد
(شناسه خدمت: 10031940000)
35- ترویج و فرهنگ سازی استاندارد
(10031940000)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت  inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات روابط عمومی (داخلی 124)
 
  آموزش استاندارد سازی
(شناسه خدمت: 18051941000)36- آموزش استاندارد سازی برون سازمانی
(18051941100)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت tr.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره امور آموزش و ترویج استاندارد 
(داخلی 124)
37- آموزش کارشناسان استاندارد
(18051941101)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت tr.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره امور آموزش و ترویج استاندارد 
(داخلی 124)
38- آموزش مسئولین کنترل کیفیت
(18051941102)  
الکترونیکی راهنما شناسه زیرخدمت tr.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات اداره امور آموزش و ترویج استاندارد 
(داخلی 124)