دسترسی سریع

1399/5/12 یکشنبه
بیانیه سطح توافق خدمات

- تدوين استاندارد ملي و مشاركت در استانداردهاي بين المللی 

تدوين استانداردهاي ملی
مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللی

- تاييد صلاحيت شركتها و كارشناسان استاندارد
تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد
تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد
تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد

- نظارت بر كيفيت ارائه خدمت و توليد كالا
نظارت بر ايمني آسانسور
نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها
نظارت بر عملکرد جایگاه های عرضه سوخت مایع

- ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللی
صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباری
تعيين ماهيت كالاهاي وارده و صادره اظهار شده


- ارزيابي وسايل توزين در مراكز عرضه عمومی
نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين (باسكول همكف جاده ای)

نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش (سبک)
علامت گذاري وسايل توزين و سنجش
صدور گواهينامه كاليبراسيون
ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع

- ترويج و فرهنگ سازي استاندارد
ترويج و فرهنگ سازي 

- آموزش استاندارد سازی

آموزش استاندارد سازي برون سازمانی
آموزش کارشناسان استاندارد
آموزش مسئولين كنترل كيفيت