دسترسی سریع

1397/6/31 شنبه
 خط مشی کیفیت اداره کل استاندارد خراسان جنوبی

اداره کل استاندارد خراسان جنوبی سیاست های کلی سازمان را، مطابق با قوانین و مقررات ، شناسه ها و دستورالعمل های مربوطه اجرا نموده در این راستا اقدامات ذیل برای جلب رضایت هر چه بیشتر تمامی طرف‌های ذی‌حق و ذی‌نفع و بر آوردن نیازها و انتظارات آنها در حد مقررات و مسئولیت ها انجام می دهد.
 • گسترش اجرای تشویقی استانداردهای ملی در راه توسعه کاربرد علامت استاندارد
 • نظارت دقیق بر اجرای استانداردهای اجباری اعم از تولیدات داخلی ، واردات و صادرات
 • شفاف سازی گردش کارهای اداره کل به ویژه از طریق ایجاد و گسترش و توسعه نظام اطلاع رسانی
 • ترغیب و گسترش مشارکت آگاهانه عموم مردم به ویژه نمایندگان تشکل‌های تخصصی و حرفه ای ذیربط در تدوین استانداردها
 • صدور گواهینامه های انطباق محصولات با استانداردهای مربوطه به ویژه صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران برای فرآورده های تولیدی در استان خراسان جنوبی و گواهینامه های صادراتی و وارداتی
 • نظارت بر کاربرد صحیح اوزان و مقیاس ها در سطح استان
 • تائید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار در سطح استان
 • ارتقاء کارآیی ، اثر بخشی و بهره وری فعالیت های اداره کل
 • برتری دادن تدابیر پیشگیرانه بر اقدامات اصلاحی
 • بالا بردن انتظارات عمومی از کیفیت محصولات در سطح استانها، تقویت اعتماد و گرایش جامعه به مصرف کالاهای  ایرانی دارای علامت استاندارد ایران
·     ایجاد اطمینان به مشتریان در جهت حفظ دارایی‌های آنان ها و دستورالعمل های مربوطه اجرا نموده در این راستا اقدامات ذیل برای جلب رضایت هر چه بیشتر تمامی طرف‌های ذی‌حق و ذی‌نفع و بر آوردن نیازها و انتظارات آنها در حد مقررات و مسئولیت ها انجام می دهد.
 • گسترش اجرای تشویقی استانداردهای ملی در راه توسعه کاربرد علامت استاندارد
 • نظارت دقیق بر اجرای استانداردهای اجباری اعم از تولیدات داخلی ، واردات و صادرات
 • شفاف سازی گردش کارهای اداره کل به ویژه از طریق ایجاد و گسترش و توسعه نظام اطلاع رسانی
 • ترغیب و گسترش مشارکت آگاهانه عموم مردم به ویژه نمایندگان تشکل‌های تخصصی و حرفه ای ذیربط در تدوین استانداردها
 • صدور گواهینامه های انطباق محصولات با استانداردهای مربوطه به ویژه صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران برای فرآورده های تولیدی در استان خراسان جنوبی و گواهینامه های صادراتی و وارداتی
 • نظارت بر کاربرد صحیح اوزان و مقیاس ها در سطح استان
 • تائید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار در سطح استان
 • ارتقاء کارآیی ، اثر بخشی و بهره وری فعالیت های اداره کل
 • برتری دادن تدابیر پیشگیرانه بر اقدامات اصلاحی
 • بالا بردن انتظارات عمومی از کیفیت محصولات در سطح استانها، تقویت اعتماد و گرایش جامعه به مصرف کالاهای  ایرانی دارای علامت استاندارد ایران
 • ایجاد اطمینان به مشتریان در جهت حفظ دارایی‌های آنان