اخبار اداره کل بيشتر

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

قدردانی مروی مقدم ازروابط عمومی اداره کل 

محمد رضا مروی مقدم مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی همزمان با ۲۷ اردیبهشت ماه ، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی از عملکرد روابط عمومی اداره کل در راستای نیل به اهداف سازمانی با اهداء لوح ، تقدیر و تشکر کرد.